weergegeven: 1 - 4 van 4 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat er nog vaak financieel misbruik gemaakt wordt van ouderen?

Het zijn dan vaak kwetsbare, veelal alleenstaande ouderen. Zij kunnen, door allerlei omstandigheden, steeds afhankelijker worden van de mensen om hen heen, die
zaken overnemen omdat het voor de oudere te moeilijk wordt. Ouderen kunnen zo de eigen regie over eigen financiƫn verliezen en daarbij ook over eigen zelfstandigheid. Tevens kunnen ze dan ook slachtoffer worden van mensen die hen na staan, die zij vertrouwen maar waarvoor de deur openstaat naar oneigenlijk gebruik (misbruik dus) te maken van de financiƫn van de oudere.

Informatie bijeenkomst

De Lokale Alliantie Financieel Misbruik is een samenwerkingsverband tussen het Sociaal
domein (welzijns- en vrijwilligersorganisaties), Medisch domein ( thuiszorgorganisatie(-s)) en
de Private sector (bewindvoering, notarissen en banken). Zij zetten in op preventie en
effectieve interventie, met als doel financieel misbruik van ouderen te voorkomen en te
stoppen.

In dit kader wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar U aan deel kunt nemen:

 • Wanneer: 19 mei 2022
 • Hoe laat: 14.30 tot 16.30 uur
 • Locatie: Wijkcentrum Swaenswijk te Alphen aan den Rijn
 • Aanmelden: Tot 17 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (o.v.v. financieel misbruik) of bellen naar 06 81256782
5b Samenspel tussen hulpverleners

De oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft, mag er niet alleen voor staan. Dit vergt een goed samenspel tussen beroepskrachten, vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de mantelzorgers. De senior zelf houdt wel de regie. De gemeente moet zorgen voor oplossingen waarbij inwoners geen last hebben van ā€˜schottenā€™ tussen de verschillende wetten en bijbehorende budgetten in het zorgstelsel (langdurige zorg, zorgverzekeraars en Wmo). Bij deze integrale aanpak moet de kwaliteit van leven voorop staan en niet het kostenaspect. Maatwerk moet mogelijk zijn. Daarbij is en blijft mantelzorg vrijwillig; het mag geen verplichting worden. Voorkom overbelasting van mantelzorgers om ā€˜ontsporingā€™ te voorkomen.

Een seniorvriendelijke gemeente:

 • investeert in bewustwording bij verschillende doelgroepen, zoals senioren, over de veranderingen in de zorg. Dit kan door dialooggesprekken te organiseren in het kader van Zorg Verandert.
 • zorgt dat de keukentafelgesprekken kwalitatief in orde zijn en zorgvuldig verlopen. Mensen mogen zich niet overvallen voelen. Regelt onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning. Vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen hierbij worden benut.
 • heeft de kwaliteit van leven van ouderen in haar gemeente goed in beeld en is aan de slag met verbeteringen. Benut de rapportages per gemeente van www.mijnkwaliteitvanleven.nl.bevordert de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de informele zorg en geeft daarbij eencentrale rol aan de wijkverpleegkundige.
 • geeft ruimte aan praktische oplossingen wanneer zorgverleners uit verschillende ā€˜stelselsā€™ werk van elkaar kunnen overnemen, zodat er minder mensen over de vloer komen.
 • zorgt dat de oudere Ć©Ć©n aanspreekpunt heeft voor de zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een casemanager. Zorgt dat de oudere zelf, ondersteund door mantelzorger of buddy, regisseur is over het eigen zorg-leef plan.
 • maakt voor alle inwoners duidelijk waar men bij problemen (onafhankelijk) terecht kan.
 • ziet en erkent mantelzorgers. Zij moeten de zorg met anderen kunnen delen en hun zorgtaken kunnen combineren met hun werk en privĆ©leven. Geeft mantelzorgers recht op praktische en financiĆ«le ondersteuning, zoals gratis parkeren of huishoudelijke hulp voor de mantelzorger tegen gereduceerd tarief.
 • geeft vrijwilligers de ruimte binnen en buiten de zorginstellingen, zodat zij aanvullend kunnen zijn op het werk van de zorgprofessionals.

Goede voorbeelden

 • Horst aan de Maas wil mantelzorgers ontlasten. De gemeente onderzoekt op dit moment (april 2017) waar ondersteuning wenselijk is. Onder meer via een enquĆŖte op de Facebookpagina van de gemeente. Gevraagd wordt wat mantelzorgers nodig hebben om de zorg voor hun naaste vol te houden. Ook doet de gemeente zelf suggesties, bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp te bieden. Daarnaast wordt in het gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd.
 • De organisatie Mezzo geeft politieke partijen aanbevelingen over mantelzorg en lokaal beleid.

5a Goede ouderenzorg

Integrale aandacht voor wonen, zorg & welzijn.

Goede ouderenzorg betekent: goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) hebben we het dan over hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, (vervangende) mantelzorgondersteuning en cliƫntondersteuning. Goede zorg betekent ook preventie, versterken van de kracht van senioren zelf, een integrale aanpak en persoonlijke aandacht.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

 • neemt de regie in de samenwerking op het gebied van wonen, zorg & welzijn. Zorgt dat de gemeentelijke afdelingen binnen Alphen aan den Rijn goed samenwerken.
 • zet in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. Investeert in preventieve programmaā€™s, bijvoorbeeld samen met de GGD, sport- of welzijnsorganisaties. Faciliteert sport- en beweegprogrammaā€™s en burgerinitiatieven, zodat senioren meer kunnen bewegen.
 • zorgt voor voldoende zorg en ondersteuning:
  • voor mensen met en zonder beperking;
  • met keuzevrijheid voor senioren tussen zorgaanbieders;
  • beschikbaar op redelijke fysieke afstand (ook in krimpregioā€™s).
 • zorgt voor betaalbaarheid van zorg en ondersteuning, waarbij de eigen bijdrage inkomensafhankelijk is en niet leidt tot (onterechte) zorgmijding.
 • biedt zorg en ondersteuning integraal en gecoƶrdineerd aan. Dit vergt afstemming tussen zorgaanbieders, in een multidisciplinair team.
 • Benut het succesvolle project Samen Oud, als goed voorbeeld waarin gewerkt wordt met ouderenzorgteams. Huisartsen zijn hierin de spil en werken samen met een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur.
 • bereikt ook de meeste kwetsbare en eenzame ouderen met passend aanbod.
 • faciliteert burgerinitiatieven, zoals zorgcoƶperaties.
 • zet de wensen van senioren voorop bij de vraag naar zorg en ondersteuning, niet de beschikbare budgetten of het aanbod van de zorgaanbieders.
 • zorgt dat zorgbudgetten volledig worden benut. Als de gemeente geld overhoudt, gaat dit terug naar de zorg zelf.
 • zorgt voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo-voorzieningen.

Commissie Zorg & Welzijn

Commissie OSO – Zorg & Welzijn stelt zich ten doel de senioren door voorlichting zich tijdig te laten verdiepen in de veranderingen binnen het sociaal domein.

Waardig ouder worden in de Alphense samenleving.

Vanuit het vastgestelde beleid van het OSO ziet de Commissie Zorg & Welzijn het als haar
belangrijkste taak om mede zorg te dragen om waardig ouder te worden in de Alphense
samenleving.
De Commissie Zorg & Welzijn staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar
en waarin we de sociale cohesie verstevigen. Daarmee creƫren we een inclusieve
samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm
en rijk.

Cliƫntondersteuning

Voor Wmo aangelegenheden verwijzen wij u naar het serviceplein. Daar kunt u ook een cliĆ«ntondersteuning, via telefoonnummer 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail, aanvragen.

Samenstelling van de Commissie

 • De Commissie bestaat uit leden die gezamenlijk kennis en ervaring hebben op de werkgebieden Welzijn, Zorg en Wonen.
 • Regelmatig worden deskundigen vanuit verschillende achtergronden en werkend in verschillende disciplines uitgenodigd. Dit kunnen zijn cliĆ«ntondersteuners en seniorenadviseurs. Maar ook andere commissieleden en deskundigen met kennis van woningaanpassing en woonvoorzieningen.
 • Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, cliĆ«ntenraden en netwerken.
 • Binnen de Commissie is ook actief de Werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen organiseert.
 • De Commissie vergadert maandelijks en de voorzitter heeft qualitate qua zitting in het bestuur van het OSO.
Ada Renout
Lidemail
Jan HeemskerkLidemail
Lyda de Jong Voorzitteremail
Berend GrootLidemail
Frederike MagezLidemail