weergegeven: 1 - 2 van 2 resultaten

5c Voldoende passende woningen voor senioren

Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en zal blijven groeien, mede door de sluiting van verzorgingshuizen. Maak het daarom voor senioren mogelijk om daadwerkelijk langer thuis te kunnen wonen. Daar zijn voldoende betaalbare en passende woningen voor senioren voor nodig, nu en in de toekomst. Deze woningen moeten levensloopbestendig zijn, of worden gemaakt.

Een seniorvriendelijke gemeente:

 • maakt het mogelijk voor senioren om langer thuis te kunnen wonen. Dit vergt kennis van het woningbestand, een langere termijnvisie, beleid en afspraken.
 • creëert voldoende levensloopbestendige woningen, met name in de sociale huursector. stimuleert de samenwerking met woonconsumentenorganisaties, zoals de adviescommissie Wonen of de huurdersorganisatie.
 • zorgt voor betaalbare huren, bijvoorbeeld doordat bij woonzorgvoorzieningen huurtoeslagen mogelijk blijven.
 • maakt een gecombineerde woon-zorgvisie.
 • maakt naast periodieke prestatieafspraken met woningcorporaties ook afspraken met zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in beeld zijn. Zet hierbij de woonbehoefte van ouderen op de agenda. Het liefst per dorp of buurt, vanwege het behoud van sociale netwerken.
 • Monitort ook de uitvoering van alle afspraken.
 • zorgt voor meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen (woonzorg-voorzieningen) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar (nog) geen indicatie hebben voor het verpleeghuis.
 • geeft ruimte aan burgerinitiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals collectief particulier ondernemerschap.
 • geeft particulieren de ruimte bij het bouwen van mantelzorgwoningen.
 • gaat tijdig in gesprek met groepen ouderen over wonen in de toekomst (preventief ) en laat hen meedenken bij de (her)inrichting.
 • biedt senioren een woningscan aan.
 • zorgt dat woningaanpassingen passend en betaalbaar zijn, om gedwongen verhuizing te voorkomen.
 • stelt een blijverslening beschikbaar aan huiseigenaren op leeftijd.
 • biedt financiële ondersteuning aan huurders en minima.
 • zorgt voor snelle procedures en een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden, zoals met woningcorporaties

Commissie Wonen

Doelstelling van de Commissie OSO-Wonen: Het woningaanbod van koop-en huurwoningen in overeenstemming te laten brengen met de behoefte van senioren.

Een comfortabel en veilig huis geldt als een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig bestaan. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het liefst oud worden in hun eigen huis en in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Mijnhuisvanmorgen.nl De website van OSO-Wonen maakt zich sterk om dit voor en met u te realiseren. Als OSO-Wonen zijn wij zijn bereid u verder te informeren, te helpen en bij te staan met vragen over uw woning.

Voorzitter a.i.
tevens Coördinator huisvesting
P. (Pieter) Verkadeemail
Secretaris a.i.
tevens Penningmeester / Notulist
T. (Teun) Kranenburgemail
Lid werkgroep huisvesting kern
Alphen + Zw.dam + Aarlanderveen
H. (Hans) Oskampemail
Lid werkgroep huisvesting kern
Alphen + Zw.dam + Aarlanderveen
H. (Henk) Boeremail
Lid werkgroep huisvesting kernen
v/h Rijnwoude
H. (Hans) van Milemail
Zorghuisvesting en
combilid Zorg & welzijn
J. (Jan) Heemskerk
email
Algemeen lid/ bewaren PR materiaal B. (Bas) van Meggelen
email
Webmaster
mijnhuisvanmorgen.nl
W, (Wim) Bloemzaad
email
Lid werkgroep kern Boskoop
Vacature
Notulist per 31 aug. 2023Vacature

Gezocht: webredacteur

Voor deze website zoekt de commissie Wonen naar een geschikte webredacteur m/v: Hij/zij houdt de website Mijnhuisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en breidt deze waar nodig uit. Hij/zij heeft een goede kennis van de ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen voor senioren en een behoorlijke taal- en spellingvaardigheid. De webredacteur is lid van de commissie Wonen en onderhoudt een goed contact met de webmaster, die de technische zaken van de website verzorgt.

Gezocht: secretaris

Eind 2021 neemt Bob Koning afscheid als secretaris van de commissie. Van de secretaris (m/v) wordt verwacht dat hij/zij elke maand de agenda van de commissievergadering voorbereidt. De secretaris houdt ook de ingekomen en uitgaande stukken bij en verzorgt de correspondentie van de commissie. Aan het eind van het jaar maakt de secretaris een jaarverslag van de activiteiten van de commissie.

Belangstellenden voor deze functies worden uitgenodigd zich te melden bij de secretaris:  

Secretariaat; Thuisweide 3, 2481 BK Woubrugge