weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

4a Lokaal armoedebeleid

Voldoende inkomen voor senioren

De gemiddelde koopkracht van gepensioneerden is jarenlang, tijdens de economische crisis, achteruit gegaan. Sinds kort is de achteruitgang tot stilstand gekomen, maar de achterstand is nog niet ingehaald. Het is goed om u dit te realiseren als u gaat begroten en budgetteren. Persoonlijke financiële problemen zijn vooral groot bij senioren als er sprake is van hoge zorgkosten en woonlasten. De gemeente Alphen heeft veel mogelijkheden om armoedebeleid te voeren. Vanuit het Rijk is extra gemeentelijk budget beschikbaar voor senioren. Benut dit budget daarom ten volle.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

  • gaat met het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) in overleg over inzet van het budget voor armoedebeleid onder senioren, met oog voor de verborgen armoede.
  • heeft vrijstellingsregelingen bij haar tarieven voor mensen met de laagste inkomens, denk daarbij aan de minimaregelingen
  • biedt mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan (dus niet alleen mensen met een bijstandsuitkering), waarbij bijvoorbeeld geen sprake meer is van een eigen risico maar een iets hogere premie (Rotterdam is dit al van plan).
  • maakt de lokale zorgkosten lager, door verlaging van de eigen bijdrage Wmo.
  • behoudt 1 lokaal een financieel vangnet voor oudere werklozen. Dit vergt specifieke uitkeringen met een bepaalde vermogensvrijstelling.
  • zorgt voor benutting van de bijzondere bijstand en houdt daarbij rekening met kwetsbare groepen ouderen en de stapeling van kosten.
  • biedt compensatie aan mensen met een onvolledige AOW, zoals migrantenouderen of voormalige grensarbeiders en expats. Zij krijgen weliswaar een AIO-uitkering, maar deze is niet hoger dan een bijstandsuitkering. Bij samenwonenden ontvangt elke persoon slechts 50% van de bijstand vanwege de kostendelersnorm die voor de bijstand geldt. U kunt dit compenseren.
  • zorgt voor één centraal en toegankelijk inkomensloket, waar inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp.
  • maakt de compensatiemogelijkheden voor zorgkosten bekend bij inwoners, zorgt dat deze eenvoudig beschikbaar zijn, en brengt dit onder bij het inkomensloket