Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en zal blijven groeien, mede door de sluiting van verzorgingshuizen. Maak het daarom voor senioren mogelijk om daadwerkelijk langer thuis te kunnen wonen. Daar zijn voldoende betaalbare en passende woningen voor senioren voor nodig, nu en in de toekomst. Deze woningen moeten levensloopbestendig zijn, of worden gemaakt.

Een seniorvriendelijke gemeente:

 • maakt het mogelijk voor senioren om langer thuis te kunnen wonen. Dit vergt kennis van het woningbestand, een langere termijnvisie, beleid en afspraken.
 • creëert voldoende levensloopbestendige woningen, met name in de sociale huursector. stimuleert de samenwerking met woonconsumentenorganisaties, zoals de adviescommissie Wonen of de huurdersorganisatie.
 • zorgt voor betaalbare huren, bijvoorbeeld doordat bij woonzorgvoorzieningen huurtoeslagen mogelijk blijven.
 • maakt een gecombineerde woon-zorgvisie.
 • maakt naast periodieke prestatieafspraken met woningcorporaties ook afspraken met zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in beeld zijn. Zet hierbij de woonbehoefte van ouderen op de agenda. Het liefst per dorp of buurt, vanwege het behoud van sociale netwerken.
 • Monitort ook de uitvoering van alle afspraken.
 • zorgt voor meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen (woonzorg-voorzieningen) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar (nog) geen indicatie hebben voor het verpleeghuis.
 • geeft ruimte aan burgerinitiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals collectief particulier ondernemerschap.
 • geeft particulieren de ruimte bij het bouwen van mantelzorgwoningen.
 • gaat tijdig in gesprek met groepen ouderen over wonen in de toekomst (preventief ) en laat hen meedenken bij de (her)inrichting.
 • biedt senioren een woningscan aan.
 • zorgt dat woningaanpassingen passend en betaalbaar zijn, om gedwongen verhuizing te voorkomen.
 • stelt een blijverslening beschikbaar aan huiseigenaren op leeftijd.
 • biedt financiële ondersteuning aan huurders en minima.
 • zorgt voor snelle procedures en een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden, zoals met woningcorporaties