Het beleid en de verantwoording van het OSO is weergegeven in een aantal stukken zoals de statuten, beleidsplan, huishoudelijk reglement, jaarplannen van de Commissies Wonen en Zorg & Welzijn, subsidieaanvraag, financiële verantwoording en het jaarverslag.

Oprichting en Statuten

Het Overleg Samenwerkende Ouderen (OSO) is opgericht op 19 december 1984. De akte van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) is gepasseerd op 16 juni 1994:

Na veel voorbereidend overleg en na verkregen toestemming van de drie hoofdbesturen kon op 16 juni 1994 ten overstaan van notaris F.E. van Beek de akte van de Stichting OSO worden gepasseerd.”

De tweede akte van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) is gepasseerd op 28 december 2016:

Aan deze stichting kunnen toegelaten worden ouderenorganisaties als participanten, mits deze participanten de belangenbehartiging van ouderen als grondslag hebben.”

De statuten zijn ter inzage bij de secretaris.

Beleidsplan

In 2016 is het beleidsplan 2017 – 2020 geschreven waarin is aangegeven dat de statuten worden gewijzigd om andere organisaties gelegenheid te geven participant te worden van het OSO. In het beleidsplan zijn naast het beleid van het bestuur, opgenomen de beleidsplannen van de commissie Wonen en de commissie Zorg & Welzijn. Tevens het beleid van de werkgroep activiteiten. Beleidsplan 2017 – 2020

Huishoudelijk reglement

In ontwikkeling.

Jaarplan Commissie Wonen

In het jaarplan is opgenomen dat de commissie overleg zal hebben met ‘partners’ die wonen gemeen hebben zoals gemeente, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, makelaars, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaar, enz. om woningbehoeften te promoten, vooral voor ouderen, met het thema ‘Aanpassen of Verhuizen‘ en ‘Langer Thuis‘. Daarbij zal de commissie promoten dat ouderen een goede huisvesting krijgen op voldoende plaatsen binnen Alphen waar de thema’s levensloopbestendig en eenzaamheid de aandacht hebben. Dat zal de commissie wonen doen door voorlichtingsbijeenkomsten te geven, nieuwbouw-projecten te beoordelen, de website mijnhuisvanmorgen.nl te onderhouden.

Jaarplan Commissie Zorg & Welzijn

In het jaarplan is opgenomen dat de commissie een netwerk zal ontwikkelen en onder-houden, het voorkomen of opheffen van eenzaamheid en het behouden van zingeving en versterken van weerbaarheid. Dat zal de commissie doen door bij organisaties die met name 1e en 2e lijns zorg verlenen: zoals gemeente, ziekenhuis, verpleeghuizen alsmede huishoudelijke zorgverleners, welzijnsorganisaties, overleg te hebben om zorgbehoeften te bespreken en te promoten, vooral voor kwetsbare ouderen in het kader van “langer thuis moeten wonen”.

Beide commissies zoeken naar draagkracht en medewerking binnen alle kernen en wijken van Alphen aan den Rijn.

Subsidieaanvraag en financiële verantwoording

Beide stukken zijn op te vragen bij onze penningmeester.

OSO jaarverslagen