Het bestuur van de stichting OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) wil graag dat Alphen aan den Rijn een seniorvriendelijke gemeente wordt en daarom heeft het bestuur de plaatselijke politieke partijen gevraagd:
”Hoe seniorvriendelijk is uw partij?” en daarmee de gemeente Alphen aan den Rijn?
.
De avond wordt gehouden op maandag 5 maart 2018 in de grote benedenzaal van zalencentrum de Bron, Troubadourweg 2 in Alphen aan den Rijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom. We starten om 20.00 uur en de eindtijd is 22.15 uur. Uiteraard is de toegang gratis en de koffie/thee/fris is voor rekening van het OSO.
.

Verslag van de verkiezingsavond:          ‘Een seniorvriendelijke gemeente’                         in het Seniorennieuws van april 2018 nr 3 blz 7

.
Toelichting:
Samen naar een seniorvriendelijke gemeente, dat wil het OSO graag realiseren in de komende raadsperiode. Senioren kunnen het verschil maken.
De helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar, dat zijn 6,4 miljoen Nederlanders. Als lokale seniorenorganisatie en belangenbehartiger letten wij tijdens de aankomende verkiezingsperiode op thema’s die juist voor onze achterban van groot belang zijn.
Recente berichten over een mogelijke sluiting van de HAP, medicijnkluizen bij apothekers, sluiten van de nachtapotheek, weghalen van brievenbussen door Post NL, stoppen met de papieren telefoongids en u hebt zelf vast ook voorbeelden, maken duidelijk dat deze centrale vraag hoogst actueel is. We zullen de aanwezige politici confronteren met hun standpunten over vijf speerpunten die bij een seniorvriendelijke partij /gemeente horen, te weten:
 • Voldoende inkomen voor ouderen
  • Pak de hoge ouderenwerkloosheid aan en voer doelgericht lokaal armoedebeleid
 • Integrale aandacht voor wonen en zorg
  • Maak het voor senioren daadwerkelijk mogelijk om langer thuis te blijven wonen
 • Een veilige gemeente
  • Zorg voor een integrale veiligheidsaanpak, genoeg voorzieningen en ‘beschutte’ wijken
 • Digitalisering zonder uitsluiting
  • Stimuleer de digitale vaardigheid; behoud daarnaast het vangnet (papier en telefoon)
 • Aandacht voor zingeving
  • Geef ruimte aan activiteiten rond zingeving en ontmoeting; denk aan vrijwilligerswerk
Een veilige gemeente
Een zorgzame samenleving begint met veiligheid. De tendens van langer thuis wonen vraagt dat we scherp moeten letten op de veiligheid van senioren. Hoe inbraak- en brandveilig zijn de woningen? Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt, zodat senioren zich op hun gemak voelen en kunnen meedoen? Ouderen wonen het liefst in gewone woonwijken, maar maak deze wel veilig, toegankelijk en seniorvriendelijk. Door ‘beschutting’ van de wijk of het dorp, houden ouderen de regie over het eigen leven.
.
Niet de regels maar de mensen staan centraal.
In een seniorvriendelijke gemeente staan de mensen centraal, niet de regels. Inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat de gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf. De communicatie vanuit de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen digitaal of schriftelijk, maar ook mondeling via loketten en telefoon. Dit is voor allerlei doelgroepen van belang. Stel als gemeente daarom regelmatig de vraag: wat betekent een specifieke regeling voor iemand persoonlijk? Wanneer kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een Wmo-voorziening, zoals hulp en ondersteuning of woningaanpassingen? Hoe werkt dat, hoe regel je dat en wat is je invloed daarop? Persoonlijke aandacht is belangrijk. Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning van ouderen niet vastlopen op bureaucratie zoals procedures, protocollen en ingewikkelde administratie.
.
Inclusieve samenleving
Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden. Wanneer we omzien naar elkaar, verstevigen we de sociale cohesie in onze gemeente. Daarmee creëren we een inclusieve samenleving: een samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm en rijk. Mantelzorgers, vrijwilligers en een persoonlijk sociaal netwerk kunnen ouderen bijstaan als het leven zwaar valt. Maar ook de inrichting van onze woonomgeving heeft veel effect op hoe we ons voelen en kunnen bewegen.
.
Een seniorvriendelijke gemeente:
 • zorgt voor de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt van seniorenwoningen. Denk aan winkels en een medisch centrum. Maar ook aan een bushalte, brievenbus en geldautomaten. Houdt ook dorpen op het platteland vitaal.
 • zorgt ervoor dat deze voorzieningen voldoende toegankelijk zijn (drempelvrij).
 • heeft aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden en sociale controle.
 • geeft senioren medezeggenschap bij de inrichting van hun woonomgeving.
 • zorgt voor een integrale veiligheidsaanpak, waarbij er afstemming is tussen politie, brandweer en dienstverleners. Onderlinge samenhang is essentieel bij de preventie van en voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar.
 • stimuleert de samenwerking met de doelgroep via de seniorenorganisaties.
 • maakt het doen van aangifte eenvoudig en laagdrempelig en zorgt voor slachtofferhulp.
 • zorgt voor een wijkagent in elke wijk.
 • zorgt voor een heldere aanpak op het gebied van voorkómen, signaleren, melden en interveniëren bij ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
 • zorgt dat de meldpunten Veilig Thuis bekend zijn en zorgt voor goede onderlinge samenwerking met andere hulpverleners.
Een seniorvriendelijke gemeente:
 • geeft heldere, toegankelijke informatie over de aard, beschikbaarheid en kosten van voorzieningen, op de gemeentelijke website maar ook in brochures
 • gebruikt een mix van communicatiemiddelen (ook filmpjes en pictogrammen) zodat alle senioren daadwerkelijk worden bereikt, met oog voor de (culturele en etnische) verschillen
 • zorgt dat er menselijke hulp is, bijvoorbeeld door middel van loketten en door eenvoudige procedures en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen; dus geen lijsten met 100 vragen
 • neemt de wensen van ouderen, en niet het budget, als uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van zorg en ondersteuning en stimuleert onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken
 • kent de vrijwillige ouderenadviseurs van KBO-PCOB en ASVA!
Een seniorvriendelijke gemeente:
 • zorgt dat ouderen de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom. Ouderenorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner zijn.
 • maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk, ook voor ouderen met een kleine portemonnee.
 • zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden.
 • faciliteert een variëteit aan ontmoetingen in de wijk.
 • let bij (her)inrichting van buurten en kruispunten op langzame voetgangers (rollators/ scootmobielen). • zorgt voor voldoende bankjes
 • zorgt voor vervoer van deur tot deur.
 • maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand.

Na deze confrontatie gaan de politici met elkaar in debat en krijgt u de gelegenheid om uw stem te laten horen.